Архитектурни услуги

Ние предлагаме комплексно инвестиционно проектиране във всички фази, както и набавяне на необходимата изходна документация за проектиране, когато това е необходимо. Когато се направи подходящо проучване тези процедури би могло  частично да се застъпят във времето с процеса на проектиране.

Услуги

Проучване

Проектиране

Интериорен дизайн

Външен дизайн

Проектен мениджмънт

3D моделиране и визуализация

Често задавани въпроси

Какво е задание за проектиране?

Чрез него инвеститорът посочва своите изисквания за изработването на проекта. В него се поясняват въпроси като функция, капацитет, размери,етажност, стойност, срокове за изпълнение и желаните фази за проектиране. При липса на задание ние можем да Ви помогнем, като заедно създадем основата за бъдещият проект.

Какво са изходни данни за проектиране?

Това са данни, които са необходими за започване и одобрение на инвестиционния проект. Те включват:

извадка от действащ Подробен устройствен план /ПУП/ или виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ

геоложка, сеизмоложка геотехническа характеристика – това не е задължително, но е препоръчително да го има. Това са данни, които ще помогнат на инженер-конструктора при проектирането на конструкцията на сградата.

становища от експлоатационните дружества  – електро, ВиК, ТЕЦ, газопропреносна мрежа.

геодезическо заснемане на терена – изготвя се от геодезист. Повечето проектантски студиа разполагат с такива хора.

данни за собствеността на имота – случвало ми се е при мен да идват клиенти, които не са реалните собственици на парцела и нямаха документ , с който да докажат, че имат право да строят.

Какво представлява визата за проектиране?

Визата за проектиране представлява копие от действащ подробен устройствен план /ПУП/ с обхват на поземления имоти съседните му поземлени имот, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване. Визата за проектиране се издава от главния архитект на общината или района.

Какви фази включват инвестиционният проект?

Според Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти , те се разделят на следните фази

 • Идеен проект
 • Технически проект
 • Работен проект
Какво представлява идееният проект и какво включва?

В тази фаза могат да се изготвят концептуални разпредления, визия и ситуиране с цел изясняване на възможностите на инвеститора. В нея се изготвят няколко варианти на вашето инвестиционно намерение, свързано със строителството. Решават се визията и габаритите на сградата,ситуирането на сградата в парцела, строителните материали, функционалното решение, площта на помешенията, височината на етажите,т.е. съчетаваме заданието за проектиране на възложителя с нашите проектно-проучвателни дейности.

Част архитектурна с цел получване на РС  трябва да представя решения за:

 1. функционално-пространствената композиция на обекта (сградата) в съответствие с предвижданията на действащия ПУП или визата за проектиране;
 2. архитектурно-художествения образ на обекта (сградата);
 3. вписването на обекта в околната архитектурна и ландшафтна среда;
 4. създаването на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за всички архитектурна среда.

Част архитектурна осигурява основа и предпоставки за:

 1. подходящо строително-конструктивно решение;
 2. решение на техническата инфраструктура и сградните инсталации;
 3. оптимално и безопасно протичане на технологичния процес.

Част архитектурна се представя в следните чертежи:

 1. ситуационно решение, изработено върху геодезично заснемане, комбинирана скица от кадастралната карта (кадастралния план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП, в което се посочват точното местоположение на обекта, разстоянията до регулационните линии, между сградите в имота и до съседните сгради, постигнатите показатели на застрояване, площите за озеленяване, площите, осигуряващи необходимите места за паркиране на открито, както и подходът към уличната мрежа;
 2. разпределения на всички етажи и план на покривните линии;
 3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите;
 4. напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата и вертикалната комуникация в сградата.

По преценка на проектанта или в съответствие със заданието за проектиране (договора за проектиране) могат да се представят допълнително:

 1. фрагменти на характерни и повтарящи се помещения с обзавеждане и елементи от фасадите;
 2. перспективни и аксонометрични изгледи;
 3. фотомонтажи, компютърна анимация, макети и др.
Какво представлява техническият проект?

С техническия проект се доизясняват и допълват проектните решения на идейния проект. При него са изяснени много от въпросите , свързани със строително-монтажните работи.

Част архитектурна на техническия проект се представя в следните чертежи:

 1. ситуационно решение, изработено върху геодезично заснемане, комбинирана скица от кадастралната карта (кадастралния план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП, в което се посочват точното местоположение на обекта, разстоянията до регулационните линии, между сградите в имота и до съседните сгради, постигнатите показатели на застрояване, площите за озеленяване, площите, осигуряващи необходимите места за паркиране на открито, както и подходът към уличната мрежа;
 2. разпределения на всички етажи и план на покривните линии, изясняващи размерите и площите на всички помещения и на отворите в тях, предвидените материали или минималните изисквания към тях, за обработката на стени, подове, тавани, стълбища и други части на сградата;
 3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка;
 4. напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата, вертикалната комуникация в сградата, наклоните на покривните равнини, изолациите, подовите конструкции и настилки;
 5. чертежи с подвижно и неподвижно архитектурно и технологично оборудване и обзавеждане.
Какво представлява работният проект?

С работния проект:

 1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;
 2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП /закон за обществените поръчки/.

Част архитектурна на работния проект прецизира и детайлизира решенията на идейния проект и/или на техническия проект и определя техническите характеристики на предвидените за влагане строителни продукти по част архитектурна (материали, изделия, комплекти и системи) и начини за изпълнението на обекта, а когато проектирането е еднофазно във фаза работен проект, дава цялостни архитектурни решения.

Част архитектурна на работния проект представя освен решенията по техническия проект  и решения за:

 1. необходимите строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;
 2. изпълнението на хидроизолациите, звукоизолациите и топлоизолациите на обекта;
 3. осигуряване на естественото и изкуственото осветление в помещенията;
 4. изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове довършителни СМР в помещенията, покривите и фасадите;
 5. акустичната обработка на стени и тавани, когато такава е необходима или се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране).

Нека построим неща заедно!

При интерес от Ваша страна, не се колебайте, а се свържете с нас. Ние ще отговорим на Вашето запитване възможно най-скоро

a.ivanov@tectonic-bg.com
1303 София, бул. Александър Стамболйски №144
088 943 3587