Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради

Преустройството на съществуващи сгради е специфична и трудна дейност без готова рецепта за проектиране и изпълнение. Само множество успешно реализирани проекти осигуряват експеризата, необходима за намирането на конкретното решение за всеки един случай. Свържете се с нас за консултация относно необходимото Ви преустройство.

Често задавани въпроси

Имам къща, която искам да реконструирам, надстроя и пристроя. Какви проекти ще са ми нужни за изпълнението и разрешението за строеж?

Необходимите проектни части са:

  • Архитектура със заснемане на съществуващото положение,
  • Геодезическо проучване,
  • Конструкции,
  • Водоснабдяване и Канализация (ВиК),
  • Отопление и Вентилация (ОиВ),
  • Енергийна ефективност,
  • Електро,
  • Пожарна безопастност,
  • План за Безопастност и Здраве (ПБЗ).

При различните случаи и самото съдържание на различните части силно варира: например при ВиК: проектиране на изгребна яма или включване в канализация ако съществува, при ОиВ: само отопление или сграда със цялостна климатизация, при Ел.: различни сигнални и комуникационни системи, дворно осветление, Геодезия: Вертикална планировка ако се извършват промени по терена и т.н.

При по-прости промени някой от горните части могат да отпаднат: например ако в новите части няма ВиК мрежа, то не се изпълнява проект за ВиК.

Какво е необходимо за изготвяне на проект за преустройство и смяна на предназначение?

Крайната цел на всяко преустройството или промяната на предназначение е даденото помещение да се въведе в експлоатация и да бъде издадено разрешение за ползване на обекта с новото предназначение. Процесът на преустройство и/или промяна предназначение на помещение в търговски обект, офис, жилище или нещо друго преминава през следните основни етапи:

Извършва се оценка на възможността за извършване на промяната на предназначението съгласно изискванията на законодателството (височина на помещенията, етаж на обекта, наличие на самостоятелен вход, паркоместа и др.);

Изготвя се проект за преустройство и промяна предназначение съгласно изискванията на ЗУТ;

Съгласуваме  проектната документация с експлоатационните дружества като подпомагаме своите клиенти при сключване на договори със съответните експлоатационни дружества:

„ЧЕЗ  разпределение България” АД;

„Софийска вода” АД;

Топлофикация София ЕАД;

Газоразпределителни дружества;

Какво представлява реконструкция на обект?

Реконструкцията на сгради е основен дял от архитектурата, който представлява модернизиране или преустройство на вече изградени постройки. От особена важност за качествената реконструкция на сградата е първоначалният проект, който в повечето случаи се изготвя съвместно с поръчителя на услугата.

Съществуват редица основни правила и дейности, които трябва да бъдат спазени при стартиране на модернизацията на обекти.

Ние можем да Ви консултираме, както и да Ви помогнем през всички етапи.

Нека построим неща заедно!

При интерес от Ваша страна, не се колебайте, а се свържете с нас. Ние ще отговорим на Вашето запитване възможно най-скоро

a.ivanov@tectonic-bg.com
1303 София, бул. Александър Стамболйски №144
088 943 3587