всички направления

Център за грижа за лица с психични разстройства

Проектното предложение „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“ е по приоритетна ос 5 ,,Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“.

Застроена площ РЗП / кв.м.

Време за реализация / дни

Потребители

Информация за проекта

Проектното предложение „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“ е по приоритетна ос 5 ,,Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“.

В рамките на проекта ще бъдат изградени 4 нови центъра за грижа за лица с психични разстройства в село Каменица, община Струмяни, отговарящи на всички функционални изисквания и осигуряващи достъп на хора с увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда.

Новите центрове ще предложат комплекс от услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите, свързано със задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и лични контакти.

Преки ползватели на услугите ще бъдат 60 потребители, лица с психични и поведенчески разстройства. За обезпечаване на дейността в рамките на проекта ще бъде осигурено модерно обзавеждане и оборудване, гарантиращи безопасна и сигурна среда за хората с увреждания.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде осигурена социална инфраструктура, която е предпоставка за достъпни, висококачествени и устойчиви услуги за дългосрочна грижа за хората с психични разстройства, което е инструмент за подобряване качеството на техния живот, както и за тяхното пълноценно включване в обществения живот.

Нека построим неща заедно!

При интерес от Ваша страна, не се колебайте, а се свържете с нас. Ние ще отговорим на Вашето запитване възможно най-скоро

a.ivanov@tectonic-bg.com
1303 София, бул. Александър Стамболйски №144
088 943 3587